Mr Vuselelo Vincent Magagula

Formerly: National Assembly

Vuselelo Vincent Magagula

About Vuselelo Vincent Magagula

Mr Magagula works at the Mpumalanga Department of Economic Development and Tourism in MEC Kholwane's office.

Currently

Formerly

Parliament Register of Members' Interests 2013 [Source]

BENEFITS

Description Source
Voyager miles SAA
Voyager miles BA

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Type of Business Directorship/Partnership
Investments Siyavula Investment [Director]

LAND AND PROPERTY

Location Extent Description
Schoemansdam Trust 3 Bedroom House
Langloop Trust 3 Bedroom House
Malelane 3 Bedroom House

Parliament Register of Members' Interests 2012 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Type of Business Directorship/Partnership
Investment Siyavula Investment[Director]

LAND AND PROPERTY

Location Extent Description
Malelane Normal House

Parliament Register of Members' Interests 2011 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Type of Business Directorship/Partnership
Dormant Thobani Investment
Dormant Vuselelo Business Enterprise

LAND AND PROPERTY

Location Description
Mpumalanga, Malelane House

Parliament Register of Members' Interests 2010 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Type of Business Directorship/Partnership
CC - Dormant Vuselelo Business Enterprise

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

  No questions found

Plenary appearances

 • Appropriation Bill 29 May 2013

  Sihlalo lohlon, Ndvuna Yelitiko Letekulungiswa Kwetimilo, Mnu Sibusiso Ndebele Nelisekela lakho, Umml Ngoako Ramatlhodi, Khomishana wavelonkhe welitiko, nawe Babe Thomas Moyana, Sihlalo Welikomidi Letekulungiswa Kwetimilo, Vincent Smith, malunga lahlon, tivakashi tonkhe letetsamele lenkhulumomphikiswano, nine bekunene, letinyamatane tami tenta kutsi bantfu badideke, ngiyabona kutsi nawe Sihlalo sewudidekile.

  Sihlalo, nami-ke ngitawugidza lapho ...

 • Notices Of Motion 26 Feb 2013

  Speaker, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of the ANC:

  That the House debates increasing the capacity of the state to ensure the acceleration of the implementation of the comprehensive social security.

  I thank you. [Applause.]

All Plenary Appearances