Dr Pumza Patricia Dyantyi

Pumza Patricia Dyantyi

Appearances

 • NOTICES OF MOTION 5 Nov 2019

  Hon House Chair, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of the ANC:

  That the House debates the critical role the private sector needs to play in improving the health system, and with the combined strength between the public ...

 • USEKELA MPHATHISWA WEZOLIMO, UHLENGAHLENGISO LOMHLABA NOPHUHLISO 23 Oct 2019

  Thank you, hon House Chair. It's a prophecy; I will follow the rule to become the doctor. [Laughter.] Hon Minister, as you have mentioned that you will build on existing plans and policies to address the

  employment that would be designated as not requiring scares skills, when are you anticipating ...

 • QUESTIONS FOR ORAL REPLY SOCIAL SERVICES 11 Sep 2019

  Sekela Somlomo ohloniphekileyo, masibulele kakhulu kuMphathiswa. Sibulela esi santya sithathwe leli sebe

  ekulungiseni lo mceli-mngeni wezempilo. Umbuzo wam uthi kuMphathiswa, ingaba singasiqinisekisa na iSizwe soMzantsi Afrika lo makulinganwe kwezempilo (health compact),uzakuphucula ubomi babantu ngokukodwa kwezempilo. Enkosi.

  IsiZulu:

  UNGQONGQOSHE WEZEMPILO: Siyabonga kakhulu lungu elihloniphekile, siyafisa ukuthi siqinisekise kubo bonke abantu baseNingizimu ...