Dr Pumza Patricia Dyantyi

Pumza Patricia Dyantyi

About Pumza Patricia Dyantyi

Appearances

Hon House Chair, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of the ANC:

That the House debates the critical ...

Thank you, hon House Chair. It's a prophecy; I will follow the rule to become the doctor. [Laughter.] Hon Minister, as you have mentioned that you will build on existing ...

Sekela Somlomo ohloniphekileyo, masibulele kakhulu kuMphathiswa. Sibulela esi santya sithathwe leli sebe

ekulungiseni lo mceli-mngeni wezempilo. Umbuzo wam uthi kuMphathiswa, ingaba singasiqinisekisa na iSizwe soMzantsi Afrika lo makulinganwe kwezempilo (health ...