Ms Nokulunga Primrose Sonti

National Assembly

Nokulunga Primrose Sonti

About Nokulunga Primrose Sonti

2019 committee attendance as mp

73% attendance rate

Attended 11 meetings out of 15

2018 committee attendance as mp

50% attendance rate

Attended 7 meetings out of 14

2017 committee attendance as mp

52% attendance rate

Attended 13 meetings out of 25

2016 committee attendance as mp

73% attendance rate

Attended 16 meetings out of 22

2015 committee attendance as mp

65% attendance rate

Attended 15 meetings out of 23

2014 committee attendance as mp

(From the start of the Fifth Parliament)

93% attendance rate

Attended 13 meetings out of 14

  • Attendance records reflect Committee not Plenary Attendance
  • Minister/Deputy Minister attendance is not compulsory.
  • MP attendance is compulsory unless an apology is given
  • MPs are recorded as absent whether they have, or have not submitted apologies.
  • This is not the official committee attendance record of Parliament.
  • Plenary Attendance is not made public by Parliament although it has been requested.

Recent meetings attended

All meetings attended

DISCLAIMER: This information has been obtained via the Parliamentary Monitoring Group. PMG makes every effort to compile reliable and comprehensive information, but does not claim that the data is 100% accurate and complete.

Currently

Formerly

Fetching the latest messages to Nokulunga Primrose Sontiā€¦

Parliament Register of Members' Interests 2014 [Source]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House 1 Bedroomed Wonderkop

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

All Questions and Answers

Plenary appearances

  • Workers Lost And Capitalists Won At Marikana (Member's Statement) 24 Jun 2014

    Ndiyanibulisa nonke bahloniphekileyo kule Ndlu yoWiso- mthetho. Mna ndifuna ukuqonda ukuba kanye-kanye ngubani ophumeleleyo eMarikana? Ingaba ngabasebenzi okanye oongxowankulu? KwiNtetho kaMongameli engoBume beSizwe sabuza umbuzo singamalungu e-EFF wokuba kuphethe bani? Ingaba kuphethe abasemagunyeni kwezopolitiko okanye oongxowankulu? Sabuza loo mbuzo kuba iimfuno zabasebenzi azikafezeki. Babuyele emsebenzini ngenxa yendlala. Oku kuthetha ukuba ...

All Plenary Appearances