Ms Nokulunga Primrose Sonti

National Assembly

Nokulunga Primrose Sonti

About Nokulunga Primrose Sonti

Currently

Formerly

Fetching the latest messages to Nokulunga Primrose Sontiā€¦

Parliament Register of Members' Interests 2014 [Source]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House 1 Bedroomed Wonderkop

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

All Questions and Answers

Plenary appearances

  • Workers Lost And Capitalists Won At Marikana (Member's Statement) 24 Jun 2014

    Ndiyanibulisa nonke bahloniphekileyo kule Ndlu yoWiso- mthetho. Mna ndifuna ukuqonda ukuba kanye-kanye ngubani ophumeleleyo eMarikana? Ingaba ngabasebenzi okanye oongxowankulu? KwiNtetho kaMongameli engoBume beSizwe sabuza umbuzo singamalungu e-EFF wokuba kuphethe bani? Ingaba kuphethe abasemagunyeni kwezopolitiko okanye oongxowankulu? Sabuza loo mbuzo kuba iimfuno zabasebenzi azikafezeki. Babuyele emsebenzini ngenxa yendlala. Oku kuthetha ukuba ...

All Plenary Appearances