Mbazima Jackson Manganye

Mbazima Jackson Manganye

About Mbazima Jackson Manganye

Currently

Formerly

Committee appearances

    No appearances found

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • FAREWELL SPEECHES 13 Mar 2014

    Somlomo, mandithathe eli thuba ndiyibulele kakhulu inxaxheba i-ANC ethe yandinika yona yokuza kusebenzela uluntu lwesizwe sethu. Kananjalo ndibulela namaLungu ePalamente onke ngenkxaso athe andinika yona ukufika kwam ngowama-2009. Ndifike apha ndingazi nto kwaphela ngezinto zomthetho, ndingazi nokuba xa ndiqala ndiza kuqala phi na, kodwa ngoku ndiphuma ndiyingcaphephe kwezomthetho. [Kwaqhwatywa.] (Translation ...

All Plenary Appearances