Isaac Mbulelo Sileku

National Council of Provinces

Isaac Mbulelo Sileku

About Isaac Mbulelo Sileku

2021 committee attendance as mp

92% attendance rate

Attended 55 meetings out of 60

2020 committee attendance as mp

88% attendance rate

Attended 69 meetings out of 78

2019 committee attendance as mp

74% attendance rate

Attended 28 meetings out of 38

Attendance Methodology

Recent meetings attended

All meetings attended

DISCLAIMER: This information has been obtained via the Parliamentary Monitoring Group. PMG makes every effort to compile reliable and comprehensive information, but does not claim that the data is 100% accurate and complete.

Parliament Register of Members' Interests 2019 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Type of Business Activity Directorship/Partnership in any Corporate Body
Director 50% Shareholder Events Management Siyabulela Events Management

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

  No questions found

Plenary appearances

 • CONSIDERATION OF REPORT OF SELECT COMMITTEE ON CO-OPERATIVE GOVERNANCE AND TRADITIONAL AFFAIRS, WATER AND SANITATION AND HUMAN SETTLEMENTS. 19 Mar 2020

  Hon Chairperson, the sudden rise to have the NCOP certify the Gauteng Provincial Government's intervention in the Tshwane Municipality is nothing short of political exploitation of an independent national legislative body and incorrect interpretation of the Constitution.

  Based on the list of reasons provided by the provincial government, the choice ...

 • FRIDAY, 6 DECEMBER 2019 6 Dec 2019

  Sekela Sihlalo, iSebe lezeMpilo lijongene nemiceli-mngeni emininzi. Omnye wayo ziinkonzo eziza ebantwini ezinganelisiyo, ukungabikho koogqirha abaneleyo nabongikazi, ukungafumaneki kwamayeza neepilisi kwindawo zonyango. Abantu bayahlala kula maziko empilol ekubeni bevuke ngeentseni. Bafika bahlale kuba belindele kufumana uncedo kude kutshone ilanga, bahambe bengadibananga noogqirha.

  Enye into esikhathaza ngamandla yile yokuba kwezi nyanga ...

All Plenary Appearances