Ms Thandi Gloria Mpambo-Sibhukwana

Thandi Gloria Mpambo-Sibhukwana

About Thandi Gloria Mpambo-Sibhukwana

Appearances

Ngqanga neentsiba zayo. Ukusilela kweSebe lezoPhuhliso loLuntu kwisicwangciso kushiya uninzi loonontlalo-ntle abanezidanga beswele imisebenzi. Ndivumele ndithi kuMphathiswa owona mba utshisa ibunzi kweli sebe kukungathathwa koonontlalontle. Urhulumente ezijule ijacu wafundisa ulutsha ...

Hon Deputy Chair, I just want to bring to your attention the oncology department...

IsiXhosa:

... yakwaZulu-Natal ebulala abantu yonke imihla akuthethwa ngayo...

English:

Chair, on a pint of order: I just want to remind the hon speaker, Dr Mateme that it is not farewell speeches yet. [Laughter.] Okay! Bye!