Ms Thandi Gloria Mpambo-Sibhukwana

Thandi Gloria Mpambo-Sibhukwana

Appearances

 • REMAINS BESET BY SO MUCH HUMAN SUFFERING, POVERTY AND DEPRIVATION. IT IS IN YOUR HANDS TO MAKE A DIFFERENCE". 11 Jul 2019

  Ngqanga neentsiba zayo. Ukusilela kweSebe lezoPhuhliso loLuntu kwisicwangciso kushiya uninzi loonontlalo-ntle abanezidanga beswele imisebenzi. Ndivumele ndithi kuMphathiswa owona mba utshisa ibunzi kweli sebe kukungathathwa koonontlalontle. Urhulumente ezijule ijacu wafundisa ulutsha ukuba babengoonontlalo- ntle. Ngomnyaka wama-2018 urhulumente uthembise ukuba liza kwenyuka inani lisuke kuma-3800. Ngoku kusemva konyaka kodwa eli nani lisamile ...

 • 20 MARCH 2019 AT PARLIAMENT. 28 Mar 2019

  Hon Deputy Chair, I just want to bring to your attention the oncology department...

  IsiXhosa:

  ... yakwaZulu-Natal ebulala abantu yonke imihla akuthethwa ngayo...

  English:

 • - THE KEY TO HUMAN RIGHTS AND A BETTER FUTURE FOR ALL 19 Mar 2019

  Chair, on a pint of order: I just want to remind the hon speaker, Dr Mateme that it is not farewell speeches yet. [Laughter.] Okay! Bye!

 • - THE KEY TO HUMAN RIGHTS AND A BETTER FUTURE FOR ALL 19 Mar 2019

  Yes hon Chair.

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  Bendicela ukwazi into yokuba uMphathiswa angatsho kusini na kwilungu elihloniphekileyo ukuba uyibhari? Njengamntu okhulele elokishini ndiyayazi ukuba yintoni ibhari kwaye ingumntu onjani. Nyoko, noko bendingayilindelanga le ntetho. Ndicela ukubuza ingaba le ntetho yamkelekile kusini na, Sihlalo? (Translation of isiXhosa paragraph follows.)

  [Ms T G MPAMBO-SIBHUKWANA: I would to know if ...

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  Is it parliamentary?

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  Ndithi ndicela ukubuza kuMphathiswa obekekileyo ukuba ... [I am saying I would like to ask the hon MEC if ...] ... through you, Chairperson ... ukuba ... [... if ...] ... is it parliamentary ... ukuba athi ilungu elihloniphekileyo yibhari. [... to say the hon member is a "barie"?]

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  Ewe, ndithi njengomntu okhulele elokishini ... [Yes, I am saying as a person who grew up in a township ...]

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  The semantic meaning...

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  Owu, andisakhumbuli ke ngoku, kodwa ke into ebendiyibuza, Sihlalo, kukuba ... [Oh, I don't remember now, but what I was asking, Chairperson, is ...] ... is it parliamentary ... [Interjections.] ... ukuba uMphathiswa ohloniphekileyo abize ilungu lale Ndlu ngokuba yibharie? [... for the hon MEC to address the member of this august House as a ...

 • Appropriation Bill (Policy Debate) 25 Jul 2014

  Hon Chair, on a point of order ...

  ... bendicela ukubuza kuMphathiswa ukuba ndingabuza umbuzo na? [... I would like to ask the hon MEC if she is prepared to take a question.]