Ms Stella Ndabeni-Abrahams

Politician Profile Page

Stella Ndabeni-Abrahams

Appearances

 • Itu. 31 May 2011

  Mhalingaphambili, maLungu eNdlu yoWiso-mthetho, neendwendwe ezisihambeleyo namhlanje, ndivumele ndikhahlele kwingqwele, inkonde utata uRholihlahla Nelson Mandela, omnye wamaxhego azinikelayo ekulweni inkululeko yeli lizwe. Ndivumeleni ndimqwenele impilo ende nemyoli ngelixa ehleli nosapho lwakhe eQunu. (Translation of isiXhosa paragraph follows.)

  [Ms S T NDABENI: Chairperson, hon members of the National Assembly, distinguished guests ...

 • Appropriation Bill 4 May 2010

  Mhlalingaphambili ohloniphekileyo, Mphathiswa uSisulu ohloniphekileyo, Sekela-Mphathiswa uMakwetla, malungu nabaPhathiswa abahloniphekileyo, malungu eSebe lezoKhuselo naMagqala oMkhosi, nani zindwendwe, kuquka nentombi yam, ngqanga neentsiba zayo. (Translation of isiXhosa paragraph follows.) [Ms S T NDABENI: Hon Chairperson, hon Minister Sisulu, Deputy Minister Makwetla, hon Members and Ministers, members of the Department of Defence ...

 • Celebrating A Vibrant Youth Voice (Debate On Youth Day) 10 Jun 2009

  Somlomo obekekileyo, maLungu abekekileyo ale Ndlu ngokubanzi, Lutsha lomZantsi Afrika jikelele, zidwesha ezihloniphekileyo, maqabane omzabalazo nabahlobo, egameni loonyana neentombi,egameni loxolo, kwintando yesininzi nenkululeko echulumancisayo eyankcenkceshelwa ngegazi lamaqhawe omzabalazo eli lizwe, ndiyanibhotisa. (Translation of isiXhosa paragraph follows.)

  [Ms S T NDABENI: Hon Speaker, hon members of this House at large ...