Seneanye Betta Lehihi

Politician Profile Page

Seneanye Betta Lehihi

Appearances

 • DEPARTMENT OF WOMEN, CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITY TO TAKE CARE OF DISABILITY CENTRES (Draft Resolution) 13 Nov 2019

  Modulasetilo, ke tshisinya kwa ntle ga kitsiso:

  Gore Khansele-

  1) e tseye tshweetso ya go pateletsa le go rotloetsa Lefapha la Basadi, Bana le Batho ba ba nang le Dikgwetlho go tlhokomela mafelo a a tlhokomelang batho ba ba nang le dikgwetlho le go ba rebolela ka ledi; gape

  2 ...

 • R220 000. 17 Oct 2019

  Ke rata go tlhagisa gore se se buiwang ke Tona se fapane le nnete, le gore ke boitemokanyi fela. Nnete ke gore batho ba rona kwa ba nnang teng ba tshela ka thata mo go ma?we. Tona, Bokone Bophirima e na le madirelo a le mantsi a batho ba ...

 • QUESTIONS TO MINISTERS PEACE AND SECURITY 28 Aug 2019

  Minister, with the Fourth Industrial Revolution the levels and sophistication of cyber will only continue to increase. This poses a direct threat to State Security of the country. Does your department have a strategy and the necessary resources to fight the increase levels of cybercrime that poses a threat to ...