Mr Kenny Motsamai

Politician Profile Page

Kenny Motsamai

Appearances

  • QUESTIONS TO MINSITERS ECONOMICS CLUSTER 4D AND 4B 27 Nov 2019

    Tona, Lefapha Merero ya Selegae ga le tshepagale lefatshe ka bophara. Lefapha leno le begiwa le tshwenngwa ke bonweenwee. Jaanong go atolosa dikopo tsa visa le dintlha tse dingwe tse di amanang le yona, di tlile go tlhomamisa jang tshireletso ya baeti?

    English:

  • QUESTIONS TO MINSITERS ECONOMICS CLUSTER 4D AND 4B 27 Nov 2019

    Tona, ke dikgaolo tse di ko tlase ka palo tse di bonang dipoelo mo tirisong ya bojanala. Mme go dikgaolo tse dintsi tse di ka tswelwang mosola kgotsa tsa bona dipoelo ka bojanala, jaaka Kapa Botlhaba. Potso ke gore, ke eng se lo se dirang go tokafatsa le go bontsha ...