Ms Dikeledi Phillistus Magadzi

Politician Profile Page

Dikeledi Phillistus Magadzi

About Dikeledi Phillistus Magadzi

Appearances

Ke a leboga Motlatsamodulasetulo, gompieno fa re ikgopotsa gore ke mengwaga ele 25 re bone tokologo, re gopola gore tokologo e, e nale metsotso le metsotswana e e leng gore ...

Motlatsammusakgotla, maloko otlhe a Ntlo eno... [Tsenoganong.] ... Dumela rra. Mametlelelo ya Molaotlhomo wa wa Tshekatsheko ya Tsamaiso ya Ditlolomelao tsa Pharakano ya mo Mebileng re e tlisitse mo Ntlong ...

Thank you very much, Deputy Speaker.

Setswana:

Rona jaaka ANC, re nale meetlo ...

English:

... of nonsexism and nonracialism in a democratic society that we have build. When we ...